PRAWIDŁOWE
ŻYWIENIE

NA KAŻDYM ETAPIE
CHOROBY
ONKOLOGICZNEJ
I HEMATOLOGICZNEJ

to nasza specjalność.
Razem osiągniemy
sukces terapeutyczny

SPERSONALIZOWANY

PLAN ŻYWIENIOWY

TWOJĄ DOBRĄ
FORMĄ KAŻDEGO
DNIA

Oparty o aktualne wyniki badań
biochemicznych

NAUKA
ŚWIADOMEGO

KOMPONOWANIA
WŁASNYCH
POSIŁKÓW

Racjonalne żywienie
nie będzie trudnością,
jeśli wybierzesz się w drogę
do celu z odpowiednią osobą!

Slider

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej www.dietetykahematologiczna.pl (zwanej dalej stroną internetową).
 2. Administratorem Danych Osobowych zawartych na stronie internetowej jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sebastian Grosicki z siedzibą w Chorzowie, ul. Bożogrobców 38/2, NIP: 6341924808, REGON: 240023044 (zwana dalej Administratorem).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Użytkowników, Administrator opracował wewnętrzne procedury, zalecenia, zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapobiegać udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – w szczególności: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator, poprzez formularz kontaktowy, zbiera i przetwarza dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Strona internetowa zbiera następujące dane osobowe:
  • imię – podczas korzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia, w celu dalszego kontaktu z Użytkownikiem;
  • adres e-mail – podczas korzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail, w celu dalszego kontaktu z Użytkownikiem;
  • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych;
  • Cookies (tzw. ciasteczka) – strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W związku z tym Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie strony internetowej, Administrator proponuje wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 6. Dane wprowadzone przez stronę internetową są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu skorzystania z usług dostępnych na stronie internetowej lub w celu dokonania procesu obsługi kontaktu z Użytkownikiem. Zgodnie z zasadą minimalizacji Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne w celu kontaktu z Użytkownikiem.

  Administrator nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego (organom władzy i administracji).

  Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora na drodze zawarcia odpowiedniej umowy z określonym podmiotem.

  Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator jest zobowiązany do przekazania osobom, których dane będzie przetwarzać, określonych w RODO informacji. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje;
  • dostępu do swoich danych osobowych – przekazując Administratorowi dane osobowe, Użytkownik ma prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp (nie dotyczy dokumentów zawierających, np. dane poufne). Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię Administrator wydaje bezpłatnie, a za każdą kolejną, zgodnie z przepisami RODO, pobiera odpowiednią opłatę administracyjną;
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych – Użytkownik powinien poinformować Administratora o zmianach lub pomyłkach zaistniałych w powierzonych danych osobowych, aby posiadane przez Administratora dane były aktualne;
  • usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądania skasowania danych posiadanych przez Administratora oraz prawo do wystąpienia do Administratora o przekazanie innym podmiotom, którym zostały przekazane dane Użytkownika, o konieczności ich usunięcia;
  • ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo zgłoszenia do Administratora żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (do wyjaśnienia sprawy Administrator jedynie dane przechowuje);
  • przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym ich odczyt na komputerze oraz prawo do ich przesłania do innego administratora (prawo to przysługuje Użytkownikowi, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane były przetwarzane w sposób automatyczny);
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, które dotychczas były przetwarzane przez Administratora w uzasadnionych celach;
  • nie podlegania profilowaniu – na stronie internetowej Użytkownik nie podlega profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszając uprawnienia wynikające z prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

  Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa będzie dokumentowany przez Administratora. W razie wystąpienia naruszenia określonego w przepisach RODO lub Ustawy, informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – odpowiednie organy nadzorcze. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zapisów niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy: dietetyk@dietetykahematologiczna.pl.